Ta turen til Klekkefjellet og gapahuken her, kanskje Budors mest populære turmål!

Gapahuken ligger ca. to kilometer fra Budor Gjestegård. Følg Rondanestien gjennom Koiedalen, ut grinda ved caravanplassen og videre på god sti og en del klopper til du kommer til gapahuken. Ta samme veg tilbake. Gapahuken ligger i et naturreservat, så vis hensyn, ikke brekk av kvister og ta med søpla hjem.

Klekkefjellet naturreservat er et 8700 dekar reservat som ble vernet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt av skogsamfunn og myrtyper som er ty pisk for den høyereliggende barskogen i den mellomboreale skogsonen. Det er funnet gran som er over 250 år gammel og furu som er over 390 år gammel i naturreservatet. Floraen er ganske artsfattig. Den åpne granskogen har kraftig lyngvegetasjon, mens man i myrene kan finne for eksempel bjønnskjegg. På grunn av blandingen av myrområder og gammelskog trives storfuglen og orrfuglen i Klekkefjell-området.

 

Riktig god tur!

mange mennesker stående foran gapahuk