Hva har vi gjort for å bedre trafikksikkerheten på Budor i 2022?
Trafikksikkerhet er en veldig viktig faktor i all utvikling på Budor. Det skal være trygt å være på Budor, og dette har vi med oss i all planlegging og drift. Vi ønsker derfor å fortelle om hva som er i gang og hva vi har gjort hittil i 2022.

Omlegging av Svaenlivegen
Dagens løsning med at Svaenlivegen går igjennom parkeringsarealet har skapt mange farlige situasjoner gjennom årene, der barn og voksne skal krysse og i stor grad bruke Svaenlivegen for å komme opp til alpinanlegget. I Områdeplanen for Budor Sør er det regulert inn en omlegging av Svaenlivegen, der den flyttes på sør/vestsiden av dagens parkeringsareal. Den nye Svaenlivegen vil gå i samme trasé som i områdeplanen. Dagens vegtrase bygges om til gangveg og vil bruke dagens øverste innkjøring til skiutleiebygget. Denne innkjøringen stenges for biler og plassen foran skiutleia blir forbeholdt gående/skigående. Dette gjør at vi får et tryggere område for alle besøkende med minst mulig blanding av myke og harde trafikanter. Parkeringsarealet foran skiutleiebygget vil av denne grunn bli noe redusert, men dette kompenseres med større kapasitet på hovedparkeringsplassen.

Oppstart av dette arbeidet er mandag 28. november. Den gamle vegen vil kunne benyttes til ny veg står klar.

Hastighetsreduserende tiltak under arrangement
Under løpefesten i september og familiedagen i høstferien testet vi ut et tiltak der vi satt ut noen kasser i vegen mellom Koiedalen og Gjestegården. Dette var et veldig effektivt tiltak og noe vi kommer til å bruke under arrangementer og i perioder med mange besøkende i området.

Fjerning av farlig innkjørsel til Budor sitt garasjeanlegg
Vi har relativt stor trafikk av ofte tyngre kjøretøy inn til vårt garasjeanlegg, og den gamle innkjøringen lå slik plassert at det var vanskelig å oppdage trafikk som kom nedover Budorvegen. Vi har derfor fjernet denne vegen og ny ankomst går via innkjøringen til det gamle søppelanlegget.

Utbedring av grøfteskråninger på Budorvegen
I forbindelse med forsterkning av Budorvegen ble veggrøftene utbedret slik at vinkelen fra grøft og opp til veg ble vesentlig slakere. Dette er et tiltak som ble gjort med tanke på å redusere faren for velt ved utforkjøring.

Har du spørsmål eller innspill, vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt på e-post