I områdeplanen for Budor Sør, vedtatt i 2020, ble det avsatt et område for utvikling av Budor Grendesentrum. I områdeplanen var det et krav om utarbeidelse av en egen reguleringsplan for dette området. Dette arbeidet ble startet i 2021 med medvirkningsmøter med ulike lokale foreninger og aktører, og det ble i vinterferien 2022 avholdt en egen Grendelab på Budor. Her kom det flere gode innspill fra både hytteeiere og besøkende, som siden er tatt med i arbeidet. Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet en reguleringsplan som nå skal til førstegangsbehandling hos Løten kommune. Etter førstegangsbehandlingen blir planen lagt ut til offentlig høring, der alle har mulighet til å komme med innspill. Når innspillene er svart ut vil planen gå til andre gangs behandling i formannskapet, og deretter videre til sluttbehandling i kommunestyret.

Planen som skal til behandling i formannskapet i Løten kommune den 10. mai er en såkalt flateregulering, dvs. at den kun er et rammeverk for hvordan det kan bygges innenfor et gitt areal. Det vil være seg høyder, materialbruk, størrelser osv. på de fremtidige byggene. Reguleringsplanen (flatereguleringen) viser videre hvordan trafikken skal avvikles, hvordan overvann skal håndteres og hvordan planen vil påvirke miljøverdiene i området. Planen sier ingenting om de eksakte bygg og hva de skal inneholde. Det er neste steg i prosessen, og blir behandlet som byggesaker sammen med en situasjonsplan, som viser de ulike byggene sin plassering. Det praktiske arbeidet med utbygging vil skje etappevis og over lang tid.

Hvordan Budor Grendesentrum skal se ut, blir en utviklingsjobb som starter nå, parallelt med at kommunen behandler flatereguleringen. Siden Budor Grendesentrum er noe vi kun bygger en gang, vil vi legge mye ressurser i hvordan dette skal se ut og hva det skal inneholde. Vi har mange gode innspill fra rundene vi hadde med grendelab og møter i 2021 og 2022, samt gjennomførte hytteundersøkelser.

Har du innspill til utviklingen av Budor Grendesentrum, vil vi gjerne høre fra deg! Send e-post til Løiten Almenning her

Detaljreguleringsplanen for Budor grendesentrum er lagt ut på Løten kommunes nettside her. 

Høringsfristen er 14.07.2023.