Hogst i området Dompapen – Haren

Oppdatering 13. desember:
Vinteren har kommet med kulde og snø til Budor, og det er fine driftsforhold  i hytteområdene. Den planlagte hogsten i området Dompapen, Haren, Gaupa, Fjellreven og Elgen vil ha oppstart fredag 16.12, hvis ikke noe uventet dukker opp.

Vi har mottatt innspill og ønsker fra mange av hytteeierne i området, og vil forsøke etter beste evne og gjennomføre det etter den dialogen vi har hatt med de enkelte. Har du fortsatt innspill, ønsker eller spørsmål, ta kontakt med skogsjef Håvard Dufseth: havard@loitenalmenning.no, tlf. 92 22 85 65 snarest!

Informasjon sendt ut pr. e-post/brev 14. november:
Løiten Almenning har fått en del henvendelser om hogst av store graner i dette området. Særlig fra hytteeiere i Fjellreven og Haren. Vi har derfor besluttet at den mest effektive metoden å gjøre dette på, er å bruke hogstmaskin når det har blitt snø og tele i bakken, helst i desember 2022. I kartet under er det skissert med rosa hvor vi planlegger å hogge ut grov gran, mens all furu og småtrær vil bli forsøkt satt igjen. Det står mange store og grove grantrær inntil og i nærheten av mange av hyttene i området, og området innenfor punktfestet disponerer hytteeierne selv.

Årsaken til at vi sender ut denne informasjonen er følgende:

  • Hytteeieren har mulighet til å komme med ønske om trær som ønskes fjernet.
  • Hytteeieren har mulighet til å komme med innspill om at trær i nærhet til hytta ikke skal fjernes.
  • Vi i LA vil unngå å hogge trær inntil hytter og innenfor punktfestet hvis ikke annet blir avtalt med hytteeieren.

Hogsten vil være kostnadsfri for hytteeierne, og alt drivverdig virke vil leveres som tømmer til industrien. Kvister og bar vil bli liggende igjen i terrenget. 

Hogst av enkelttrær på et senere tidspunkt vil vurderes av LA i det enkelte tilfelle, men vil da faktureres hytteeieren som har ønsket hogst.

Innspill, ønsker, spørsmål, og eventuelt avtale om befaringer om denne planlagte hogsten bes sendt til skogsjef Håvard Dufseth: havard@loitenalmenning.no innen 01.12.2022.

Områdene som er skissert med rosa, er det hogsten er planlagt.
Translate »